مولیبدن به عنوان یکی از عناصر کم مصرف به علت نقشی که در آسیمیلاسیون نیترات (یکی از عناصر تشکیل دهنده نیترات ردوکتاز) دارد باعث تسریع تبدیل نیتروژن گیاهان به ترکیبات آلی مانند آمینواسیدها، پروتئین ها و هورمون ها شده و موجب کاهش ترکیبات نیتروژنه محلول از جمله نتیرات و کاهش اثرات مضر آن در گیاه می شود. همچنین مولیبدن تثبت بیولوژیکی نیتروژن را در گیاهان همزیست با باکتریهای تثبت کننده، را تحریک می کند. 

— کود مولیبیون دارای 8% مولبیدن محلول در آب می باشد و برای درمان کمبود این عنصر در گیاهان حساس به كمبود موليبدن مانند گياهان خانواده پروانه آسا (نخود، لوبيا، سويا، يونجه و...) و گياهان خانواده چليپائيان (كلزا روغني، كلم گل، كلم و...) استفاده می گردد.

این کود در مقایسه با سایر ترکیبات بر دارای سرعت جذب بالا و تاثیر گذاری مطلوبی می باشد به نحوی که به سرعت نیاز گیاه را مرتفع می سازد.