گیاهان برای رشد و نمو خود احتیاج به 18 نوع اسید آمینه دارند. اسیدهای آمینه بسیاری از فعالیت های حیاتی گیاه مانند ساخت انواع هورمون ها، پروتئین ها و سایر نقش های متعدد در فتوسنز و فعال سازی روزنه ها و ... را عهده دار هستند که عدم سنتز یک یا چندتا از آنها می تواند گیاه را با اختلال شدید در رشد و عملکرد مواجه کند.

مگافول یک محرك رشد بيولوژيكي بوده که حاوی تركيبات استخراج شده گياهي شامل آمینو اسیدها، پروتئین ها، ویتامین ها، بتائین و سایر فاکتورهای رشد می باشد که انواع استرس های محیطی را بخوبی کنترل می نماید.

در صورت استفاده مگافول در زمان استرس (یخبندان، تگرگ، غرقاب، گرما و ...) بدلیل وجود بتائین و آمینواسیدها (18 نوع با غلظت28%) به سرعت بر توقف رشد گیاه غلبه کرده و موجب تحریک مجدد رشد می گردد.

مگافول همچنین دارای فعالیت حامل بودن بدلیل حضور آمینو اسیدها می باشد، بدین صورت که عناصر غذایی و سموم در اختلاط با مگافول دارای جذب برگی بیشتر و سریعتر می باشند که این امر بازده مصرف کودها و سموم را افزایش می دهد.