یکی از راههای بهبود رشد گیاهان بهبود خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک میباشد که در رشد و نمو بهتر ریشه گیاهان دخالت دارد. هیومیک پاور یک محرک زیستی است که حاوی درصد بالایی از مواد آلی، اسید هیومیک و فولویک میباشد که با بهبود حاصلخیزی و افزایش مواد غذایی اطراف ریشه، توسعه ریشه های اصلی و فرعی و افزایش سطح جذب عناصر غذایی رشد چشمگیر محصول را در پی خواهد داشت.

هیومیک پاور علاوه بر افزایش جذب عناصر غذایی و نگهداری آنها به فرم قابل جذب موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانسیم های خاک شده که نقش مهمی در معدنی شدن عناصر در خاک و بهبود ساختمان خاک دارند. هیومیک پاور در خاک های رسی موجب کاهش سله بستن، نفوذ بهتر آب به خاک و رشد و نمو بهتر ریشه میشود و در خاکهای شنی مواد آلی ضروری برای تشکیل خاکدانه و حفظ رطوبت را تامین میکند، بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و شستسوی عناصر غذایی را کاهش میدهد.