آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد همه گیاهان است که در صورت کمبود آن کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ تولید نمی شود و برگها رنگ پریده و با کلروز میان رگبرگی خود را در برگهای جوان نشان می دهد که در این شرایط فتوسنتز گیاه کم شده و نهایتاً تاثیر مستقیم بر کاهش یا عدم رشد و نمو گیاه و عملکرد محصول خواهد داشت. متاسفانه با توجه به آهکی بودن غالب خاکهای کشور کمبود آهن یکی از مشکلات اصلی در امر کشاورزی می باشد.

کود فریلن 4/8دارای کلات ویژه و بسیار کارآمدی از آهن است که بهترین نتیجه را حتی در بدترین شرایط خاک از خود نشان می دهد. این محصول به واسطه دارا بودن عامل کلات کننده  اتیلن دی آمین دی هیدروکسی فنیل استیک اسید (EDDHA) با درصد اورتو-اورتو 8/4 درصد به عنوان کلات پایدار، به یک محصول منحصر به فرد و فوق العاده مفید در بازار ایران تبدیل شده است که باعث تسهیل جذب آهن و درمان کلروز ناشی از کمبود آهن خواهد شد.