آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد همه گیاهان است که در صورت کمبود آن کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ تولید نمی شود و برگها رنگ پریده و با کلروز میان رگبرگی خود را در برگهای جوان نشان می دهد که در این شرایط فتوسنتز گیاه کم شده و نهایتاً تاثیر مستقیم بر کاهش یا عدم رشد و نمو گیاه و عملکرد محصول خواهد داشت. متاسفانه با توجه به آهکی بودن غالب خاکهای کشور کمبود آهن یکی از مشکلات اصلی در امر کشاورزی می باشد. کود فریلن6 محصولی مطمئن برای تامین آهن گیاهان بصورت خاک مصرف بوده که عامل کلات کننده آن اتیلن دی آمین دی هیدروکسی استیک اسید (EDDHA) می باشد. این عامل کلات کننده در PH، 4 الی 11 پایدار بوده، لذا قابلیت استفاده برای همه خاکهای کشور را دارد.

درصد ایزومر اورتو اورتو که بیشترین پایداری را در خاک دارد، در این کود بیشترین مقدار ممکن و برابر با 4.8 درصد می باشد، با توجه به این موضوع، بخش اعظم آهن این کود بصورت قابل جذب در اطراف ریشه حضور داشته و طول فصل رشد جذب خواهد شد.