خاکهای غالب کشور ما آهکی و با pH قلیایی می باشند و کمبود عنصر روی به عنوان یک عنصر کم مصرف ضروری در اغلب خاکها وجود دارد. برکسیل روی با داشتن 10% روی کلات شده با عامل کلات کننده لیگنوسولفونات آمونیوم می باشدکه خیلی به صرفه و سریع می توان نیاز گیاه را به عنصر روی برطرف نمود. این کود به عنوان ترکیبی مناسب برای محلولپاشی در طول فصل رشد به منظور رفع و جلوگیری از کمبود عناصر روی بدون هیچگونه خطر برگ سوزی برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابلیت استفاده دارد. مصرف برکسیل روی در درختان میوه بعد از برداشت در فصل پاییز و قبل از گلدهی در بهار در گلدهی و تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه (در اوایل تابستان) تاثیر مثبت خوبی خواهد داشت و در غلات نیز جهت تحریک پنجه زنی و پرکردن دانه و ... قابلیت مصرف دارد.