در خاکهای آهکی که غالب خاکهای کشور را شامل می شود جذب منگنز به علت pH بالا و هم به علت رقابت یونی با کلسیم کاهش می یابد. مصرف خاکی منگنز به علت تبدیل سریع به اشکال کمتر قابل استفاده خیلی کارا نمی باشد. منگنز در متابولیسم هیدرات های کربن، اسیدهای آمینه، تنفس، پدیده های فتوشیمایی و فتوسنتز ، تولید هورمون اکسین و ... در گیاه نقش دارد. برکسیل منگنز با داشتن 10% منگنز کلات شده با عامل کلات کننده لیگنوسولفونات آمونیوم می باشد . این کود به عنوان ترکیبی مناسب برای محلولپاشی در طول فصل رشد به منظور رفع و جلوگیری از کمبود عنصر منگنز بدون خطر برگ سوزی برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابلیت استفاده دارد. بطور کلی محلولپاشی منگنز به علت نیاز کم گیاه به این عنصر و عدم امکان تغذیه مناسب از طریق خاک مصرف، مناسب ترین روش می باشد.