در برخی خاکهای کشور به علل مختلف نظیر خاکهای شنی یا خاکهایی با مقادیر بالای پتاسیم و ... کمبود منیزیم برای گیاه به وجود می آید. این عنصر در ساخت کلروفیل، تنظیم pH سلول ، فعال کننده بسیاری از واکنش های آنزیمی، ساخت پروتئین و به عنوان انتقال دهنده مواد فتوسنتزی و... نقش دارد. این عنصر در رنگ انداختن و در تولید روغن در محصولاتی که روغن تولید می کنند تاثیر به سزایی دارد. برکسیل منیزیم با داشتن 8% منیزیم کلات شده با عامل کلات کننده لیگنوسولفونات آمونیوم می-باشد که خیلی به صرفه و سریع می تواند نیاز گیاه را به این عنصر برطرف نمود. این کود به عنوان ترکیبی مناسب برای محلولپاشی در طول فصل رشد به منظور رفع و جلوگیری از کمبود عنصر منیزیم بدون هیچگونه خطر برگ سوزی برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای جهت افزایش شادابی گیاه و تسریع رسیدن محصول و رنگ انداختن بهتر و ... قابلیت استفاده دارد.