در خاکهای آهکی که غالب خاکهای کشور را شامل می شود جذب آهن به علت pH بالا کاهش می یابد. آهن یکی از عناصر کم مصرف خیلی مهم تعیین کننده عملکرد می باشد و کمبود آن مشکلات رایج کشاورزی در اکثر مناطق کشور است. آهن در تولید کلروفیل، تشکیل پروتئین ، فتوسنتز و فعال کننده برخی آنزیمها و ... در گیاه نقش دارد. برکسیل آهن با داشتن 10% آهن کلات شده با عامل کلات کننده لیگنوسولفونات آمونیوم می باشد که به عنوان کودی مناسب برای محلولپاشی در طول فصل رشد به منظور رفع و جلوگیری از کمبود آهن بدون خطر برگ سوزی برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابلیت استفاده دارد.