خاکهای غالب کشور ما آهکی و با pH قلیایی می باشند لذا کمبود این عناصر بخصوص آهن در غالب خاک ها وجود دارد. با محصولاتی مثل کودهای برکسیل، خیلی بصرفه و سریع می توان نیاز گیاه را به عناصر ریز-مغذی برطرف نمود. 

بریکسل کمبی حاوی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنر، مولیبدن، مس و بور می باشد. این کود به عنوان ترکیبی فوق العاده مناسب برای محلولپاشی در طول فصل رشد به منظور رفع و جلوگیری از کمبود عناصر ریز مغذی قابلیت استفاده دارد. از ویژگی های حائز اهمیت برکسیل کمبی دارا بودن تقریباً 7% آهن می باشد که حتی می توان آن را یک کود آهن با درصدبالای سایر عناصر ریز مغذی در نظر گرفت.