بر به عنوان یکی از عناصر کم مصرف، کمبود آن پس از آهن و روی بزرگترین خسارت را به گیاهان وارد می سازد. كمبود بـُر در خاك‌های ایران و در شرایط pH بالای هفت عمدتاً به دلیل كلسیم موجود در خاك‌های آهكی می باشد. جذب بـُر با جریان توده ای توسط تبخیر و تعرق در گیاه حرکت کرده و با افزایش درجه حرارت جذب آن افزایش می یابد. مصرف آن در پائیز بعد از برداشت میوه و اوایل بهار پیش از باز شدن شکوفه ها، به همراه روی در افزایش زمان موثر گرده افشانی و لقاح بسیار مفید و موثر بوده و میزان بستن میوه را افزایش می دهد. همچنین بر بصورت فعال در متابولیسم و انتقال قند و مواد هیدروکربنه و انتقال کلسیم در گیاه و ... نقش دارد.

کود بروپلوس یکی کمپلکس آلی-معدنی بوده که در نتیجه واکنش بین مولکول آلی به نام اتانول آمین و عنصر بر ایجاد شده است که حاوی 11% بر قابل جذب می باشد. این کود در مقایسه با سایر ترکیبات بر دارای سرعت جذب بالا و تاثیر گذاری مطلوبی می باشد به نحوی که به سرعت علایم کمبود و نیاز گیاه را مرتفع می سازد.