کلسیم یکی از عناصر نیمه پرمصرف برای گیاهان می باشد و نقش اصلی آن نیز در گیاهان در رشد و تقسیم سلولی، ثبات نفوذپذیری غشای سلولی و تنظیم پتانسل اسمزی می باشد. جذب کلسیم بصورت جریان توده ای همراه با تبخیر از سطح برگ بوده و تنها از نوک ریشه ها جذب می شود و حرکت آن نیز از در گیاه از طریق آوندهای آبکش بسیار کند می باشد. میوه چه های درحال رشد نیاز بالایی به کلسیم دارند از طرفی عواملی مانند تبخیر بسیار کم از سطح میوه ها، مصرف کود نیتروژنی و بطور کلی هر عامل افزایش دهنده رشد رویشی کمبود کلسیم میوه را افزایش می دهد. در محلولپاشی کلسیم به علت پاشش این عنصر به سطح میوه بهتر و سریعترمی تواند کمبود آن را برطرف نماید.

کود کلبیت حاوی 15% کلسیم کلات شده با لیگنوسولفونات آمونیم بوده که دارای سرعت جذب بالا و بدون خطر برگسوزی می باشد که می توان از آن بطور بسیار کارآمد در مناطق مختلف کشور جهت تغذیه و جلوگیری از کمبود کلسیم بهره گرفت. افزایش جذب کلسیم در میوه دوره انبارداری را طولانی تر و در برابر مجموعه ای از شرایط نامساعد فیزیولوژیکی و بیماریها مانند لکه قهوه ای، پوسیدگی داخلی مقاومت می کند.