تکامین مکس

کود آلی مایع آمینواسید با منشاء گیاهی

Tecamin MAX

بسته بندی : 1 لیتری