سولفات پتاسیم یوروسالیدز

سازنده : یوروسالیدز هلند

کاملا محلول در آب

دارای سدیم و کلر ناچیز

بهترین زمان مصرف هنگام رسیدن میوه ها

ایده آل جهت محلول پاشی و آبیاری