ژئوگلد روی

روی 15 درصد

Geo Gold Zn

سازنده : گرابی ایتالیا