ژئوگلد منگنز گرابی ایتالیا

منگنز 13 درصد

سازنده : گرابی ایتالیا

Geo Gold Mn