نام کالا :

اگری هیومیک اگری تکنو

سازنده :اگری تکنو اسپانیا